Semináře pro české školní skupiny

I. Jednodenní pobyt

Tento typ semináře (cca 6 až 7 hodinový program) je zaměřen na získání základních informací k historii a problematice Terezína. Program sestává z následujících aktivit:

 • Úvodní beseda zaměřená na opakování a orientaci v základních pojmech spojených s 2. světovou válkou. Je-li skupina se základní terminologií dobře obeznámena, zaměřujeme přednášku na hlavní funkce terezínského ghetta v rámci nacistické protižidovské politiky
 • Prohlídka bývalého ghetta, expozic Muzea ghetta a Magdeburských kasáren s odborným výkladem lektora VO
 • Prohlídka Malé pevnosti (bývalé policejní věznice gestapa) s průvodcovským výkladem a individuální prohlídka Muzea Malé pevnosti

Pozn.: V případě zájmu skupiny a dle časových možností lze pro seminaristy připravit krátký workshop (délka trvání: cca 90 min).

Workshopy:

Efekt přihlížejícího

Workshop se zaměřuje na roli tzv. přihlížejících, a to nejen v průběhu holokaustu, ale i v dnešní době. Žáci pracují s textovým a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem výpovědi pamětníků, kteří hovoří o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta ve vztahu k přihlížejícím, diskutují o situacích, kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí tohoto postoje pro ně samotné (v budoucnu by se mohli stát sami obětmi). Pomocí různých metod se workshop věnuje otázce významu aktu pomoci druhým. Workshop je určený mládeži ve věku 13 – 15 let.

Školákem v Protektorátu a případ roudnických studentů

Jeho obsahem je představení role věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti v perzekuci školní mládeže se zasazením do celkových souvislostí dění v protektorátě a hlavně přístupu okupantů ke školství. Žáci v rámci workshopu pracují ve skupinách i samostatně s písemným, obrazovým i filmovým materiálem (výpověď pamětníka), prezentují své názory, hypotézy a poznatky a také poslouchají výklad lektora. Cílem workshopu je ukázat bývalou věznici gestapa očima mladých lidí, kteří v ní byli v době německé okupace umístěni. Workshop je určený mládeži ve věku 14 – 20 let.

Nacistická propaganda

Workshop je zaměřený na propagandistickou funkci terezínského ghetta v souvislosti s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v červnu 1944 v Terezíně a na vybraná témata a cíle, na která se zaměřovala nacistická propaganda v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem workshopu je seznámit žáky s nebezpečím propagandy (tehdy i dnes), s principy i mechanismy, které propaganda využívá, a způsoby, jak propagandu odhalit. Účastníci workshopu pod vedením lektora pracují s dobovými obrazovými materiály a texty, výpověďmi pamětníků a filmovým materiálem. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let.

Psychologické příčiny holocaustu

Cílem workshopu je seznámit studenty s mechanismy lidského chování, které vedou ke vzniku stereotypů a předsudků a následně k negativním formám chování vůči odlišným skupinám.  Práce studentů probíhá formou sdílení a diskuze v jednotlivých skupinách, kde se společně radí a rozhodují. Poté následuje diskuze a reflexe v rámci celé třídy. Studenti jsou motivováni k tomu, aby nacházeli vlastní odpovědi a přemýšleli nad vlastními pocity a názory. Na základě své práce by pak měli být schopni pochopit, jak se mohli „obyčejní“, vzdělaní a v předchozím životě „morální“ lidé proměnit v pachatele zla, které vyústilo v holocaust. Workshop se nevěnuje historickým příčinám antisemitismu, se kterými by měli být studenti seznámeni v předchozích částech programu semináře. Workshop je určený mládeži ve věku 14 - 16 let.

Láska v ghettu Terezín

Přibližuje jednu z rovin života mladých lidí v tomto nacistickém táboře. Žáci pod vedením lektora pracují s videosvědectvími pamětníků i dobovými prameny. Dílčími tématy jsou seznamování, navazování milostných kontaktů, svatby a těhotenství v prostředí terezínského ghetta a kontextu holokaustu; jejich význam i nebezpečí v nenormálních podmínkách. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let. Je vhodné, aby žáci již předtím byli seznámeni s historií terezínského ghetta z důvodu lepšího pochopení tématu a souvislostí. Časová dotace: 45 minut.

Ghetto očima dětí

Po dětských vězních terezínského ghetta zůstala v historii nesmazatelná stopa, a to díky deníkům, časopisům, obrázkům a dalším dokumentům, které po sobě zanechali. Na začátku workshopu žáci nahlédnou do světa mládeže vězněné ghettu prostřednictvím video vzpomínek pamětníků, kteří v Terezíně prožívali léta dospívání. Následně pracují s vybranými ukázkami z časopisu Vedem, který vytvářela skupina chlapců vězněných v ghettu, a analyzují jejich obsah z různých perspektiv. Závěr workshopu je věnován životním příběhům tří přispěvatelů do uvedeného časopisu. Workshop je určen mládeži ve věku 14-15 let. Časová dotace: 105 minut.

Po stopách paměti

Workshop je založený na skupinové práci se sestřihy video výpovědí bývalých vězňů terezínského ghetta a doprovodnými textovými i obrazovými materiály. Žáci se na autentických místech prostřednictvím vzpomínek pamětníků (nahraných na tabletech) seznamují s různými aspekty každodennosti terezínského ghetta, které jsou s nimi spojené. Na závěr si skupiny, do kterých jsou žáci rozděleni, navzájem prezentují odpovědi na otázky, které při práci s výše uvedenými materiály řešily, a na něž leckdy nelze nalézt jednoznačnou odpověď. Část workshopu probíhá v terénu a bez dohledu lektora / pedagogů. Workshop je určen mládeži ve věku 14 – 18 let. Časová dotace: 90 minut.

Dárek pro Tomíčka

V průběhu aktivity žáci pracují s obrázky, které pro svého tříletého synka Tomíčka v ghettu namaloval k jeho narozeninám výtvarník Bedřich Fritta. Krásné a barevné obrázky, vytvořené pro malého chlapce, v sobě nesou skrytá sdělení nejen o životě v Terezíně, ale i na svobodě, který mu jeho tatínek přál. Žáci se prostřednictvím interpretace obrázků dozvídají o terezínské každodennosti a osudech rodin Frittovy a Haasovy, která po válce Tomíčka adoptovala. Účastníci se též zamýšlejí nad tím, jaký význam měla kniha později pro již dospělého Tomáše Frittu-Haase, a diskutují, zda mají podobnou zkušenost s památečními předměty ve svých rodinách. Workshop je určen mládeži ve věku 12-14 let. Časová dotace: 60 minut.

Příběh o pomoci a jedna kapitola z terezínského ghetta

V průběhu workshopu pracují žáci/studenti se dvěma příběhy z doby pronásledování Židů nacistickým Německem. Nejprve se seznámí s historií přeškolovacího kurzu Alijá, a to prostřednictvím životních příběhů několika mladých lidí, kterým se díky této akci otevřela cesta z protektorátu do Dánska. V druhé části workshopu se účastníci zaměří na osudy osob deportovaných v roce 1943 z Dánska do terezínského ghetta. Využijí k tomu českou mutaci webu vytvořeného studenty Jihodánské univerzity. Poslední část workshopu je věnována začlenění se těchto vězňů do poválečného života. Workshop je určen mládeži ve věku 14 - 17 let. Časová dotace: 110 minut.

Kontaktní osoba pro zajištění termínu a přípravy jednodenního semináře: Mgr. Helena Palová; tel. 416 724 578, e-mail: palova@pamatnik-terezin.cz

 

II. Vícedenní pobyt

Program dvou až třídenních seminářů je vedle seznámení se základními aspekty historie Terezína za 2.světové války(viz půldenní návštěva Terezína) zaměřen na prohloubení a podrobnější seznámení se s daným tématem a to prostřednictvím následujících aktivit:

Samostudium:

Seminaristé sami studují a dle návodu zpracovávají jednotlivé tematické okruhy historie terezínského ghetta. Studijní složky obsahují dokumentační materiály, vzpomínky pamětníků, historické studie, deníkové záznamy vězňů apod. Připravena jsou témata:
Děti a mládež, Propaganda a delegace MVČK, Transporty, Židovská samospráva a velení SS, Hudební tvorba vězněných, Divadelní tvorba, Spisovatelé internovaní v Terezíně, Všední den v ghettu, Duchovní život vězňů, Osvětim a terezínští vězni, Časopis Vedem, Stravování, Starý Terezín, Malá pevnost. Výstupem samostatné práce je pak prezentace – referát, přednesený v rámci semináře.

Pozn.: Jednotlivé tematické okruhy jsou postupně aktualizovány o nové poznatky a výzkumy, průběžně jsou dle možností zpracovávány další kapitoly terezínské historie.

Přednášky:

Přednášky jsou vedeny pracovníky Památníku Terezín, případně externími spolupracovníky. Délka jednotlivých přednášek je přizpůsobena věku účastníků, počítáme s jejich časovým rozmezím 45 – 90 minut. Ke každé přednášce je připraven obsáhlý didaktický materiál (dokumenty, kresby, pwp prezentace, filmové i hudební ukázky) a doporučená literatura.
Připravena jsou témata:

 1. Terezín před rokem 1939
 2. Nacistické koncentrační tábory, porovnání s terezínskými zařízeními
 3. Ghetto Terezín
  • Historie vzniku ghetta
  • Role ghetta, vývoj v průběhu války
  • Všední den vězňů
  • Děti a mládež v ghettu
  • Dětské kresby, deníky a časopisy
  • Domov L 417
  • Denní režim vězněné mládeže
  • Působení KT na vývoj a psychiku vězněných
  • Kultura v ghettu – výtvarné umění, hudba, divadlo a přednášková činnost
  • Judaismus – přehled židovských svátků a tradic
  • Udržování židovských a křesťanských tradic v terezínském ghettu
  • Známé osobnosti
  • Modelové ghetto, zkrášlování, propaganda
 4. Věznice gestapa v Malé pevnosti
  • Život na celách, pracovní nasazení, vězni a dozorci
  • Kulturní činnost, srovnání s ostatními KT
  • Známé osobnosti a jejich osud
 5. KT Litoměřice a podzemní továrna Richard
  • Budování podzemní továrny, pracovní podmínky vězňů
  • Z historie KT Litoměřice

Online beseda s pamětníkem:

Online beseda s člověkem, který o hrůzách holocaustu vypráví z vlastní zkušenosti, je velmi poutavým bodem semináře; besedě bývá vymezen čas 1 až 1, 5 hodiny.
Pozn.: Poplatek za besedu je stanoven na 500 Kč.

Workshopy:

Od čísla ke jménu

Žáci se rozdělí do skupin, z nichž každá dostane kartičku s jedním transportním číslem, které patřilo jednomu určitému vězni terezínského ghetta, a kopie transportních listin (dokumenty používané při organizaci transportů do terezínského ghetta). V nich vyhledají přidělené číslo a zjistí jméno vězně. Poté každá skupina dostane materiály o vyhledané osobě a jejím úkolem je připravit si z nich prezentaci o ní. Na závěr workshopu skupiny prezentují svým spolužákům vybádané skutečnosti. Cílem workshopu je přivézt žáky od statistik ke konkrétním lidským osudům a příběhům. Workshop je určený mládeži ve věku 13 – 20 let.

Školákem v Protektorátu a případ roudnických studentů

Jeho obsahem je představení role věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti v perzekuci školní mládeže se zasazením do celkových souvislostí dění v protektorátě a hlavně přístupu okupantů ke školství. Žáci v rámci workshopu pracují ve skupinách i samostatně s písemným, obrazovým i filmovým materiálem (výpověď pamětníka), prezentují své názory, hypotézy a poznatky a také poslouchají výklad lektora. Cílem workshopu je ukázat bývalou věznici gestapa očima mladých lidí, kteří v ní byli v době německé okupace umístěni. Workshop je určený mládeži ve věku 14 – 20 let.

Efekt přihlížejícího

Workshop se zaměřuje na roli tzv. přihlížejících, a to nejen v průběhu holokaustu, ale i v dnešní době. Žáci pracují s textovým a obrazovým materiálem i s filmovým záznamem výpovědi pamětníků, kteří hovoří o svých prožitcích během transportu do terezínského ghetta ve vztahu k přihlížejícím, diskutují o situacích, kdy se jedinec stává přihlížejícím, a o nebezpečí tohoto postoje pro ně samotné (v budoucnu by se mohli stát sami obětmi). Pomocí různých metod se workshop věnuje otázce významu aktu pomoci druhým. Workshop je určený mládeži ve věku 13 – 15 let.

Láska v ghettu Terezín

Přibližuje jednu z rovin života mladých lidí v tomto nacistickém táboře. Žáci pod vedením lektora pracují s videosvědectvími pamětníků i dobovými prameny. Dílčími tématy jsou seznamování, navazování milostných kontaktů, svatby a těhotenství v prostředí terezínského ghetta a kontextu holokaustu; jejich význam i nebezpečí v nenormálních podmínkách. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let. Je vhodné, aby žáci již předtím byli seznámeni s historií terezínského ghetta z důvodu lepšího pochopení tématu a souvislostí. Časová dotace: 45 minut.

Ghetto očima dětí

Po dětských vězních terezínského ghetta zůstala v historii nesmazatelná stopa, a to díky deníkům, časopisům, obrázkům a dalším dokumentům, které po sobě zanechali. Na začátku workshopu žáci nahlédnou do světa mládeže vězněné ghettu prostřednictvím video vzpomínek pamětníků, kteří v Terezíně prožívali léta dospívání. Následně pracují s vybranými ukázkami z časopisu Vedem, který vytvářela skupina chlapců vězněných v ghettu, a analyzují jejich obsah z různých perspektiv. Závěr workshopu je věnován životním příběhům tří přispěvatelů do uvedeného časopisu. Workshop je určen mládeži ve věku 14-15 let. Časová dotace: 105 minut.

Vzkazy z minulosti

Workshop se inspiruje unikátním pamětním místem dochovaným v jedné z bran bývalého ghetta, kde se nacházejí autentické stopy bývalých vězňů – vyrytá jména, transportní čísla apod.
Po návštěvě místa studenti analyzují dobovou dokumentaci ve vztahu k autorům zanechaných stop (matriční a kronikářské záznamy, dokumenty osobního či úředního charakteru, transportní listiny atd.) a postupně tak odkrývají jejich celoživotní osudy. Pomocí archivního materiálu se tak propojí odkaz pamětního místa s konkrétními lidskými příběhy, jež přibližují život těchto osob nejen v roli pronásledovaných. Workshop je určen mládeži ve věku cca 16 – 20 let.

Nacistická propaganda

Workshop je zaměřený na propagandistickou funkci terezínského ghetta v souvislosti s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v červnu 1944 v Terezíně a na vybraná témata a cíle, na která se zaměřovala nacistická propaganda v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem workshopu je seznámit žáky s nebezpečím propagandy (tehdy i dnes), s principy i mechanismy, které propaganda využívá, a způsoby, jak propagandu odhalit. Účastníci workshopu pod vedením lektora pracují s dobovými obrazovými materiály a texty, výpověďmi pamětníků a filmovým materiálem. Workshop je určený mládeži ve věku 15 - 18 let.

Psychologické příčiny holocaustu

Cílem workshopu je seznámit studenty s mechanismy lidského chování, které vedou ke vzniku stereotypů a předsudků a následně k negativním formám chování vůči odlišným skupinám.  Práce studentů probíhá formou sdílení a diskuze v jednotlivých skupinách, kde se společně radí a rozhodují. Poté následuje diskuze a reflexe v rámci celé třídy. Studenti jsou motivováni k tomu, aby nacházeli vlastní odpovědi a přemýšleli nad vlastními pocity a názory. Na základě své práce by pak měli být schopni pochopit, jak se mohli „obyčejní“, vzdělaní a v předchozím životě „morální“ lidé proměnit v pachatele zla, které vyústilo v holocaust. Workshop se nevěnuje historickým příčinám antisemitismu, se kterými by měli být studenti seznámeni v předchozích částech programu semináře. Workshop je určený mládeži ve věku 14 - 16 let.

Po stopách paměti

Workshop je založený na skupinové práci se sestřihy video výpovědí bývalých vězňů terezínského ghetta a doprovodnými textovými i obrazovými materiály. Žáci se na autentických místech prostřednictvím vzpomínek pamětníků (nahraných na tabletech) seznamují s různými aspekty každodennosti terezínského ghetta, které jsou s nimi spojené. Na závěr si skupiny, do kterých jsou žáci rozděleni, navzájem prezentují odpovědi na otázky, které při práci s výše uvedenými materiály řešily, a na něž leckdy nelze nalézt jednoznačnou odpověď. Část workshopu probíhá v terénu a bez dohledu lektora / pedagogů. Workshop je určen mládeži ve věku 14 – 18 let. Časová dotace: 90 minut.

Dárek pro Tomíčka

V průběhu aktivity žáci pracují s obrázky, které pro svého tříletého synka Tomíčka v ghettu namaloval k jeho narozeninám výtvarník Bedřich Fritta. Krásné a barevné obrázky, vytvořené pro malého chlapce, v sobě nesou skrytá sdělení nejen o životě v Terezíně, ale i na svobodě, který mu jeho tatínek přál. Žáci se prostřednictvím interpretace obrázků dozvídají o terezínské každodennosti a osudech rodin Frittovy a Haasovy, která po válce Tomíčka adoptovala. Účastníci se též zamýšlejí nad tím, jaký význam měla kniha později pro již dospělého Tomáše Frittu-Haase, a diskutují, zda mají podobnou zkušenost s památečními předměty ve svých rodinách. Workshop je určen mládeži ve věku 12-14 let. Časová dotace: 60 minut.

Příběh o pomoci a jedna kapitola z terezínského ghetta

V průběhu workshopu pracují žáci/studenti se dvěma příběhy z doby pronásledování Židů nacistickým Německem. Nejprve se seznámí s historií přeškolovacího kurzu Alijá, a to prostřednictvím životních příběhů několika mladých lidí, kterým se díky této akci otevřela cesta z protektorátu do Dánska. V druhé části workshopu se účastníci zaměří na osudy osob deportovaných v roce 1943 z Dánska do terezínského ghetta. Využijí k tomu českou mutaci webu vytvořeného studenty Jihodánské univerzity. Poslední část workshopu je věnována začlenění se těchto vězňů do poválečného života. Workshop je určen mládeži ve věku 14 - 17 let. Časová dotace: 110 minut.

Filmové dokumenty v českém jazyce:

 • Ghetto Terezín (dokument, 30 min.)
 • Hlasy dětí (dokument, 57 min.)
 • Poslední motýl (čs. hraný film z prostředí ter. ghetta, 100 min.)
 • Uvězněné sny (dokument sestávající z animovaných kreseb terezínských dětí a hudebního doprovodu, 20 min.)
 • Dokumentární film (část filmových záběrů z podvodného filmu natočeného nacisty v Terezíně v r. 1944, 15 – 25 min.)
 • Motýli tady nežijí (kresby a básně dětí z ghetta, 15 min.)
 • Město darované (propagandistický film z roku 1944 s kresbami vězňů z ghetta, 10 min.)

Pozn.: K dispozici je i několik dalších dokumentů, které se přímo netýkají problematiky Terezína. Zachycují např. historii židovského obyvatelstva, státu Izrael apod.

III. Doplňkové programy pro pobyt ve Středisku setkávání

 • Samostudium literatury z odborné knihovny Muzea ghetta a Střediska setkávání.
 • Výtvarná činnost v rámci dvoudenního semináře, půdní prostor Magdeburských kasáren
 • Seznámení se s výpověďmi bývalých vězňů
 • V půdních prostorách Středisek I a II lze provozovat vlastní aktivity (hudbu, malování, divadelní představení).
 • Návštěva krematoria a okolí bývalé podzemní továrny Richard v Litoměřicích (jen s vlastní dopravou).
 • Prohlídka zachovaných pevnostních částí Terezína s odborným výkladem (zaměření pouze na fortifikaci).

Kontaktní osoba pro zajištění termínu vícedenního semináře: Jana Sumičová, tel. 416 724 582, e-mail: sumicova@pamatnik-terezin.cz

Náklady na vícedenní vzdělávací seminář