Návštěvní řád

č. j.: PT1922/2019

 I. Areál Památníku Terezín

 1. Památník Terezín je organizací s vlastní právní subjektivitou a patří mezi státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, jež je jeho zřizovatelem. Majitelem Památníku Terezín je stát.
 2. Mezi objekty spravované Památníkem Terezín, v nichž se realizuje návštěvnický provoz, patří: Malá pevnost s Národním hřbitovem – národní kulturní památka, Muzeum ghetta s Parkem terezínských dětí, část objektu bývalých Magdeburských kasáren, Židovský hřbitov s krematoriem, Kolumbárium s částí opevnění, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Modlitebna z doby ghetta a replika mansardy, Domek u bývalé váhy, Ruský hřbitov, Hřbitov sovětských vojáků, Pamětní deska u železniční vlečky, Pietní místo u Ohře, Krematorium bývalého koncentračního tábora v Litoměřicích.

II. Otevírací doba

 1. Malá pevnost:
  • Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 8:00 – 16:30
  • Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 8:00 – 18:00
 2. Muzeum ghetta a bývalá Magdeburská kasárna:
  • Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:30
  • Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00
 3. Krematorium na Židovském hřbitově:
  • v sobotu zavřeno
  • Zimní čas – 1.11. – 31.3.: neděle – pátek 10:00 – 16:00
  • Letní čas – 1.4. – 31.10.: neděle – pátek 10:00 – 18:00
 4. Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
  • Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:00
  • Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00
 5. Modlitebna z doby ghetta, replika mansardy, domek u bývalé váhy:
  • Zimní čas – 1.11. – 31.3.: denně 9:00 – 17:30
  • Letní čas – 1.4. – 31.10.: denně 9:00 – 18:00
 6. Ostatní objekty jsou buď volně přístupné, nebo je jejich otevírací doba řízena návštěvními hodinami přilehlého objektu; Krematorium bývalého KT v Litoměřicích lze navštívit pouze po předchozí objednávce.
 7. Otevírací doba se mění na letní a zimní v den následující po změně času na letní a zpět (říjen a březen). Data 31.10./1.11. a 31.3./1.4. jsou tedy pouze orientační!
 8. Zavírací dny všech objektů jsou 24. – 26.12. a 1.1.
 9. Návštěvní dny a hodiny v jednotlivých objektech mohou být podle provozních podmínek upraveny; ve zvláštním případě může vedení Památníku Terezín rozhodnout o uzavření části prohlídkové trasy.
 10. Každou 3. neděli v květnu se od 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností koná Terezínská tryzna. Po dobu konání vzpomínkové akce není možný vstup návštěvníků do Malé pevnosti.

 III. Vstupné

 1. Zaplacení vstupného je požadováno do těchto objektů:
  • Malá pevnost
  • Muzeum Ghetta
  • bývalá Magdeburská kasárna                                                                                                                                                                   
   • Vstupné se nevybírá v den konání Terezínské tryzny, tj. třetí květnovou neděli a 27. ledna u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
 2. Vstupné v ostatních objektech se nevybírá, nicméně jejich návštěva je možná pouze s platnou vstupenkou do jednoho z objektů zmíněných v bodě 1 a pověřený pracovník je oprávněn požadovat předložení platné vstupenky ke kontrole. Vstupenky nejsou kontrolovány vůbec ve dnech: 1.6.; 28.9. a 28.10.
 3. Vstupné se platí před zahájením prohlídky. Jeho výše stejně jako případné změny v prohlídkových okruzích jsou zveřejněny vývěskou v prostorách pokladen jednotlivých objektů, ve kterých je vybíráno vstupné.
 4. Vstupné lze platit i formou fakturace; v tomto případě je nutná předchozí písemná objednávka obsahující všechny potřebné náležitosti (adresa objednavatele, IČO, DIČ apod.). Bezhotovostní platbu může pověřený pracovník Památníku schválit, nelze ji však vymáhat. V případě neuspokojivé platební morálky lze i již schválenou platbu fakturou změnit na platbu v hotovosti.
 5. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou má u sebe po celou dobu prohlídky a na vyžádání ji předloží pracovníkovi Památníku Terezín ke kontrole. Vstupenka platí jen v den, kdy byla zakoupena a pouze pro jednu prohlídku daného objektu.
 6. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy ve výši podle příslušných cenových výměrů:
  • mládeži od 6 do 18 let
  • seniorům
  • studentům vysokých škol po předložení studentského průkazu
  • rodině s max. 2 dospělými a 3 dětmi = tzv. rodinné vstupné
  • skupinám o 40 a více osobách.
   • Žadatelé o slevy doloží oprávněnost ke slevě patřičným dokladem.
 7. Volný vstup do objektů mají:
  • děti do 6 let,
  • učitelé doprovázející skupinu studentů či žáků (max. 1 učitel na 10 žáků) a řidiči autobusů, doprovázející skupinu návštěvníků
  • bývalí vězni koncentračních táborů a jiných perzekučních zařízení z 2. sv. války,
  • členové ICOM, AMG
  • držitelé zaměstnaneckých průkazů Ministerstva kultury ČR a jím zřizovaných příspěvkových organizací, opatřených přelepkou MK ČR a další 3 osoby
  • novináři,
  • tělesně a duševně postižení – držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP-P a držitelé průkazů EU Disability Card,
  • obyvatelé Terezína (s trvalým pobytem)
   • Žadatelé o vstup zdarma doloží oprávněnost žádosti patřičným dokladem. Kompletní a aktuální výčet všech slev je zveřejněn u každé z pokladen.

IV. Prohlídka objektů

 1. Prohlídky se konají buď individuálně, nebo s výkladem průvodce Památníku Terezín.
 2. V Malé pevnosti jsou oprávněni poskytovat výklad pouze průvodci autorizovaní Památníkem Terezín.
 3. Průvodcovský výklad se doporučuje předem písemně objednat – skupiny s potvrzenou objednávkou mají přednost při přidělování průvodců.
 4. Při vstupování do míst s omezenou kapacitou návštěvníků (malé cely, průchody apod.) má přednost skupina vedená průvodcem Památníku Terezín. Ostatní návštěvníci musejí počkat než zde průvodce PT ukončí výklad.
 5. Ve všech objektech Památníku Terezín včetně venkovních prostor Malé pevnosti je zakázáno kouřit.

V. Jiné užívání prostor Památníku Terezín

 1. Hudební, pěvecká divadelní a jiná vystoupení v objektech Památníku Terezín se uskutečňují výhradně na základě povolení vedení Památníku Terezín podle podmínek v povolení stanovených.
 2. Fotografování a pořizování videozáznamů je povoleno v exteriérech i interiérech, výhradně pro osobní potřebu návštěvníka - v interiérech je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat selfie tyče a stativy, v expozicích také blesk.
 3. Profesionální fotografování a pořizování videozáznamů k jiným účelům než pro osobní potřebu je možné pouze na základě zvláštního povolení vedení PT, které je nutno sjednat předem písemnou formou.
 4. V objektech Památníku Terezín je zakázáno:
  • jakákoli forma pochůzkového a stánkového prodeje
  • obtěžovat návštěvníky prosbami o peněžitou či jinou podporu
  • provádění jakékoliv reklamy, aktivního marketingu, merchendisingu nebo petičních a jiných charitativních akcí bez předchozího schválení správou Památníku
  • vnášení zbraní, nebezpečných látek, nebo jiných předmětů, které by svou povahou mohly způsobit materiální škody, nebo škody na zdraví.

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektech Památníku Terezín chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu Památníku Terezín s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.
 2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků a jiných pověřených osob Památníku Terezín. Po neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.
 3. Návštěvníci jsou povinni hlásit pracovníkům nebo jiným pověřeným osobám jakákoliv rizika, nebezpečí, nebo zjištěná porušení tohoto návštěvního řádu.
 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jakýkoli jiný majetek v objektech Památníku Terezín a rušit ostatní návštěvníky, zejména:
  • dotýkat se vystavených předmětů, pokud to není výslovně dovoleno
  • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
  • opouštět prohlídkovou trasu nebo vstupovat do uzavřených nebo neveřejných prostor a objektů
  • rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou či hlasem, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
  • jíst a pít uvnitř objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.
  • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty apod.
  • projíždět se na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.; vjezd invalidních vozíků je povolen
  • vstupovat do objektů se psy a jinými zvířaty
  • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
  • svým oděvem propagovat politické nebo jiné myšlenkové směry, které svou povahou mohou narušit pietní charakter Památníku, nebo jakkoli jinak způsobit veřejné pohoršení
  • jinak narušovat klid a pořádek.

VII. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

 1. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto návštěvním řádem i všemi bezpečnostními opatřeními, zejména na úseku požární a fyzické ochrany.
 2. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků Památníku Terezín a jiných pověřených osob.
 3. Každý návštěvník je v průběhu prohlídky objektů Památníku Terezín pojištěn pro případ úrazu. V případě úrazu v průběhu prohlídky se poškozený může obrátit na pracovníka Památníku Terezín.
 4. Vedení Památníku Terezín nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena v každé z pokladen Památníku Terezín, nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení Památníku Terezín.
 2. Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení a ruší se jím jeho předchozí verze z 28. ledna 2020 s č.j. PT 1922/2019.

 

V Terezíně dne 20. listopadu 2020

 

PhDr. Jan Roubínek

ředitel Památníku Terezín