Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji v rámci Památníku Terezín reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v účinnost 25. 5. 2018

Badatel jako subjekt údajů

Sbírky nacházející se ve sbírkovém a dokumentačním oddělení jsou přístupné veřejnosti. Kdokoli se na PT může obrátit a požádat o badatelskou návštěvu. Než ovšem začne bádat, je třeba vyplnit badatelský list – link – kde badatel uvede příjmení, jméno, rodné příjmení, adresu, státní občanství, číslo občanského průkazu (popř. pasu), případně název a sídlo instituce, pro kterou badatel pracuje. Na dokumentačním oddělení jsou jeho jméno a adresa zapsány také do knihy návštěv.

Pokud se na PT někdo obrátí písemným dotazem, výsledky jsou zasílány poštou či elektronickou poštou. V tom případě zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, popř. telefonní kontakt. Zažádá-li badatel o zaslání skenů dokumentů či fotografií sbírkových předmětů, pak zpracováváme tyto jeho údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, popř. informace, pro jakou instituci badatel pracuje.

Návštěvník dokumentačního oddělení požadující informace o věznění se zapisuje do knihy návštěv, kde uvede jméno, příjmení a adresu.

Veškeré osobní údaje zpracováváme z důvodu ochrany sbírek, jak PT ukládá muzejní zákon č. 122/2000 Sb.

Žadatel o reprodukci sbírkových předmětů

Se zájemci o reprodukci sbírkových předmětů je sepsána smlouva, kde žadatel uvádí jméno, příjmení a adresu. V případě, že žadatel zastupuje instituci, pak smlouva obsahuje adresu instituce. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu dle muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Dárce, prodávající

V případě, že se někdo rozhodne darovat nebo prodat PT dokument nebo jiný předmět do sbírkového fondu, je s ním sepsána darovací či kupní smlouva, jejíž součástí je jméno, příjmení, adresa, datum narození (dárce) nebo číslo občanského průkazu (prodávající). Tyto údaje jsou zpracovány na základě veřejného zájmu a dále zpracovány na základě muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Autor, dědic autorských práv

S autory nebo dědici autorských práv sbírkových předmětů, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, je uzavírána smlouva o udělení oprávnění k dalšímu užití díla, jejíž součástí je jméno, příjmení a adresa.

Vypůjčitel

Se žadatelem o výpůjčku ze sbírkového fondu je uzavírána smlouva, jejíž součástí je název instituce, adresa, jméno a příjmení zástupce instituce, a dále jméno, příjmení a číslo občanského průkazu přebírající osoby. V dotazníku k výstavním prostorám je navíc uvedeno jméno, příjmení, e-mailová adresa a popř. telefonní číslo na osobu, která výpůjčku zajišťuje. Smlouva je uzavřena podle § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto údaje jsou zpracovány na základě veřejného zájmu a dále zpracovány na základě muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Všechny shora uvedené dokumenty podléhají příslušným skartačním lhůtám dle skartačního plánu Památníku Terezín.

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Subjekt údajů má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by chtěl subjekt údajů využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz