Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Projekt „Ghetto Terezín, holokaust a dnešek“

V roce 2007 navázal Památník Terezín bližší spolupráci s USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education se sídlem v Los Angeles. Jejím konkrétním výrazem se pak stalo využití potenciálu videonahrávek vzpomínek pamětníků z archivu Institutu v práci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Nicméně vedle tohoto vznikla také idea vytvořit na základě zmiňovaných filmových svědectví vzdělávací materiály, které by nebyly využívány pouze Památníkem, ale byly by primárně dány k dispozici učitelům základních a středních škol v České republice stejně tak, jak se o to Institut snaží i v jiných evropských zemích. Následně byl sestaven tým skládající se z 6 osob, který měl právě výše zmiňované vytvořit. Vedoucími týmu se stali zástupci dvou zmiňovaných institucí (Martin Šmok za Institut a Jan Špringl za Památník) a jeho dalšími členy pak 4 učitelé, kteří dali celému projektu vnitřní náboj: Ilona Němcová z Gymnázia Jana Palacha v Mělníku, Zuzana Jirchářová z Biskupského gymnázia Varnsdorf, Jiří Čunát ze stejné školy a v neposlední řadě také Josef Märc z chomutovského gymnázia, který současně také vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tito kantoři nebyli do autorského týmu přizváni náhodou. Všichni se dlouhodobě profilují na poli aplikace nových přístupů k vyučování o holokaustu na českých školách a mají bohaté zkušenosti s prací na podobných projektech. Do kolektivu pak byli v průběhu tvorby ještě přizváni další dva pracovníci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, kteří se podíleli na tvorbě doprovodných informačních textů. Výsledkem celého snažení je pak nově vydaná publikace Ghetto Terezín, holokaust a dnešek.

Jedná se o příručku pro učitele ZŠ a SŠ, obsahující 12 metodických modelů (modelových hodin) postavených na krátkých tématických filmových klipech s výpověďmi pamětníků na přiloženém DVD, které se týkají pronásledování židovského obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava, s akcentem na existenci terezínského ghetta. Vedle nich je součástí publikace také krátký informativní text o historii ghetta a slovníček v klipech používaných pojmů a výrazů, které byly součástí terezínské vězeňské mluvy. Tento text a slovníček si klade za cíl sloužit učitelům k základní přípravě na výuku o tématu terezínského ghetta, kterou můžou také dále obohatit studiem titulů uvedených v seznamu doporučené literatury.

Předkládané metodické modely jsou vystavěny tak, aby se daly využít kromě dějepisu i při výuce jiných předmětů. Přestože z hlediska zvoleného tématu kladou důraz na skutečnosti, které se udály v minulosti, žáci ovšem mohou jejich prostřednictvím více pochopit i současnost. Nejen z toho důvodu, že se neustále vyskytují lidé, kteří sympatizují s myšlenkami nacistických ideologů, ale i z toho důvodu, že jsou v nich protěžována i nadčasová průřezová témata, jako utváření hodnotových struktur, proces rozhodování se v krizových situacích, otázky lidské slušnosti, práva a spravedlnosti, obětování se a vztahu k bližnímu, apod. Některé z nich si tak kladou za cíl být nápomocny sebepoznávání žáků.

Publikace byla distribuována na pedagogických seminářích Památníku Terezín.