Kdo jsme

Památník Terezín - národní kulturní památka, je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce 1947 pod názvem Památník národního utrpení.

Památník Terezín rozvíjí zejména muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války a to jak v Terezíně tak i jinde. A dále:

 • Shromažďuje sbírku hmotných dokladů k rasové a politické perzekuci v období okupace českých zemí nacistickým Německem se zvláštním zřetelem na dějiny policejní věznice pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín, dějiny terezínského ghetta, dějiny koncentračního tábora v Litoměřicích, dále ke starší historii města Terezín a s uvedenými tématy souvisejících výtvarných děl. Sbírku vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
 • Spravuje sbírku písemností archivní povahy, výtvarných děl, trojrozměrných předmětů, hudebnin, fotografického materiálu a historických publikací. Zajišťuje také fungování vlastní odborné knihovny.
 • Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i dokumentaci obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich výzkumné poznatky.
 • Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty pocházejí.
 • Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, jakož i vlastní publikační, vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost.
 • V zahraničí zajišťuje českou účast na expozicích zřízených v bývalých koncentračních táborech v Osvětimi (Polsko) a Ravensbrücku (Německo).
 • Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování
 • Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky a další elektronické nosiče. Provádí jejich výměnu s domácími i zahraničními institucemi.
 • Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu své činnosti.
 • Trvale zajišťuje průvodcovské služby.
 • Soustavně vyhodnocuje vývoj návštěvnosti a údaje o ní zveřejňuje.
 • Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu své činnosti a vystavuje zapůjčené předměty kulturní hodnoty.
 • Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné činnosti.
 • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy.
 • Pořádá vzpomínkové akce u významných výročí vyplývající z předmětu své činnosti.