Ochrana osobních údajů

Informace o tom, jak je nakládáno s osobními údaji v rámci Památníku Terezín najdete v tomto článku. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v účinnost 25. 5. 2018

Pedagogické semináře

Zájemci o semináře na přihlášku uvádějí tyto údaje: jméno a titul, adresu a název školy, adresu bydliště, svůj e-mail, telefonní číslo a datum narození. Jejich osobní údaje jsou dále uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely. 

Organizace uměleckých soutěží pro mládež

Soutěžící zasílají společně s dílem/prací o sobě tyto údaje: jméno, věk, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, adresa školy a školní ročník..  Osobní údaje o všech soutěžících (oceněných i neoceněných) jsou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely.  V případě, že dílo nebude oceněno ani v jedné z kategorií na v propozicích k soutěži uvedených místech (1.až 8. místo a Cena Erika Poláka), jeho autor si jej může osobně (či prostřednictvím zmocněné osoby) v Terezíně vyzvednout v průběhu ½ roku, který uběhne ode dne slavnostního předání cen konkrétního ročníku soutěže, v jehož rámci bylo organizátorům zasláno. Jestliže v této lhůtě nebude dílo vyzvednuto, práce bude skartována/likvidována. Oceněné práce budou v Památníku Terezín uchovány k organizaci putovních výstav.

Fotodokumentace z akcí

Ze všech akcí, které pořádá Památník Terezín, je pořizována fotodokumentace. Jedná se o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Žáci i pedagogové, jakožto subjekty údajů,  mají určitá práva vyplývající z Nařízení. Jejich seznam s vysvětlením najdete níže:

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Subjekt údajů má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by chtěl subjekt údajů využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz