Informace o sbírce

Úvodní informace

Památník Terezín se specializuje na uchovávání dokladů o historii nacistických represivních zařízení na území České republiky, zejména v Terezíně a v Litoměřicích. V menší míře se zabývá dějinami Terezína před druhou světovou válkou. Jeho sbírky je možno rozdělit do čtyř okruhů: písemné doklady, obrazový materiál, trojrozměrné předměty a umělecká díla vytvořená přímo vězni, jakož i výtvarná díla poválečných a současných umělců s protiválečným zaměřením.
Shromážděné sbírky slouží ke studiu historikům Památníku, při přípravě expozic a výstav, k činnosti vzdělávacího oddělení, ale i pro bádání historiků z jiných institucí a dalších zájemců.

Základem sbírek se staly předměty získané od různých institucí a bývalých vězňů v souvislosti s budováním první muzejní expozice otevřené v květnu 1949. Především to byly dokumenty a předměty převedené z Vojenského historického ústavu. Péče o sbírky se však začala rozvíjet až v roce 1960, kdy do Památníku nastoupil odborný pracovník a byla založena první inventární kniha. Nejprve byly trojrozměrné předměty i písemné materiály spravovány jedním pracovištěm, které se později stalo základem sbírkového oddělení. V roce 1965 se od tohoto pracoviště oddělil archiv. Z něj se o tři roky později vyčlenil fotoarchiv. Archiv i fotoarchiv jsou dnes součástí dokumentačního oddělení.
Rozsah archivních sbírek není velký, protože v době, kdy se začínala rozvíjet akviziční činnost Památníku, již bylo mnoho dokladů spadajících do okruhu jeho sběratelského zájmu soustředěno v jiných archivech u nás i v zahraničí (např. Židovské muzeum v Praze, Státní ústřední archiv v Praze, Yad Vashem v Jeruzalémě).

Sbírky Památníku Terezín byly vytvořeny především z předmětů získaných darem nebo koupí od bývalých vězňů, případně jejich příbuzných, v menší míře pak převody od jiných institucí.
V posledních letech již není nárůst nových sbírkových předmětů tak vysoký. Vedle darů přibývají do sbírek předměty (převážně výtvarná díla), které jejich majitelé nabízejí Památníku Terezín ke koupi a předměty zakoupené v aukčních síních. Každý předmět, ať se jedná o fotografii, kresbu, básničku, povolání do transportu, moták nebo upomínkový předmět je pro sbírku velkým obohacením. Odkrývá vědeckým pracovníkům a dalším badatelům osud, vzpomínku nebo jméno osoby spojené s historií Terezína a s 2. světovou válkou a tím umožňuje vytvářet ucelenější obraz o dané době. Touto cestou bychom chtěli oslovit všechny ty z Vás, kteří máte možnost a zájem nabídnout do našich sbírek předměty vážící se k historii Terezína a 2. světové války, abyste nás o Vašich nabídkách informovali formou dopisu, telefonátu nebo e-mailu. Každou z nabídek uvítáme.

Ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. jsou sbírkové předměty Památníku evidovány v Centrální evidenci sbírek (CES).

Podsbírka historicko-dokumentární

Dokumentační oddělení vytváří podsbírku historicko-dokumentární, jejíž obsah je rozdělen do databáze listinného materiálu a databáze fotografického a filmového materiálu.

Databáze sestávají z evidenčních záznamů vypracovávaných ke sbírkovým předmětům na základě kritérií daných muzejními předpisy. Se zpracováním evidenčních záznamů pracovníci dokumentačního oddělení započali v roce 1977 a od roku 1998 je prováděno v elektronické podobě. Do vznikajících databází byly od roku 1998 přepisovány i starší evidenční záznamy. Elektronický přepis záznamů evidenčních karet byl dokončen v roce 2009.

Evidenční záznamy nevznikaly s perspektivou zveřejnění. Od počátku byly určeny pro odborné pracovníky muzea. Se zveřejněním se nepočítalo ani v době, kdy sbírkové předměty začaly být zpracovávány elektronicky. Hlavním cílem byl co nejrychlejší přepis záznamů, aby databáze byly využitelné v běžné praxi našich pracovníků.

V současné době probíhá kontrola jednotlivých záznamů, při níž budou odstraňovány chyby vzniklé při jejich přepisu i při samotném zpracování. Protože se jedná o činnost časově náročnou, rozhodli jsme se databáze našeho oddělení zpřístupnit v částečně neopravené podobě a umožnit tak zájemcům o studium udělat si představu o sbírkových předmětech uložených na dokumentačním oddělení Památníku Terezín již nyní.

Databáze budou průběžně doplňovány o záznamy k novým přírůstkům a budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Památníku Terezín. Do databází budou k evidenčním záznamům postupně připojovány skeny vybraných sbírkových předmětů umožňující zájemcům studium on-line.

Z důvodu ochrany autorských práv bude možno zveřejnit pouze skeny sbírkových předmětů, ke kterým má Památník Terezín práva nebo s jejichž zveřejněním souhlasí držitelé autorských práv.

Zveřejněné skeny sbírkových předmětů slouží pouze ke studijním účelům, jejich kopírování a další šíření není povoleno.

Pro badatele je k dispozici také knihovna, kde je možno prezenčně studovat odbornou literaturu. Knihovna obsahuje ke dni 31.1.2011 15360 knihovních jednotek. Oddělení sídlí v Malé pevnosti v budově tzv. Panského domu.

Sbírka Památníku Terezín

Databáze na našem starém webu.

Podsbírka historicko-umělecká

Sbírkové oddělení shromažďuje především trojrozměrné předměty a umělecká díla. Patří sem předměty vztahující se k perzekuci vězňů (mučící nástroje, zbraně), k pracovnímu nasazení vězňů (výrobky z vězeňských dílen), k osobnímu vybavení (vězeňské obleky, nádobí), jakož i předměty vytvořené vězni v mimopracovní době (upomínkové předměty, kresby poezie, hudba). Ve sbírce jsou materiálově zastoupeny všechny oblasti kultury – výtvarné umění, hudba, umělecká řemesla, divadlo, literatura včetně projevů autodidaktů. Jedná se o malbu, kresby, partitury, básně a ilustrace. Významnou část tvoří doklady o kultuře v ghettu Terezín, především ucelený soubor pamětních plakátků, vypovídajících o kulturním dění v letech 1941 – 1945. Období Rakousko-Uherska, 1., ale i 2. světové války, jsou ve sbírce dále zastoupena militáriemi, uniformami, medailemi a odznaky. Poválečné období je převážně zastoupeno malbami, kresbami, plastikami, protiválečným a protifašistickým výtvarným uměním a výtvarnými díly s tématem holocaustu.
Fond sbírkového oddělení k 31.12.2010 tvořilo 12.316 inventárních čísel. Většina sbírkových předmětů je uložena v Malé pevnosti v budově Muzea Malé pevnosti, pouze výtvarná díla a notopisy umělců z terezínského ghetta jsou deponována v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezíně.

Sbírky Památníku Terezín byly vytvořeny především z předmětů získaných darem nebo koupí od bývalých vězňů, případně jejich příbuzných,  v menší míře pak převody od jiných institucí.

V posledních letech již není nárůst nových sbírkových předmětů tak vysoký. Vedle darů přibývají do sbírek předměty (převážně výtvarná díla), které jejich majitelé nabízejí Památníku Terezín ke koupi a předměty zakoupené v aukčních síních. Každý předmět, ať se jedná o fotografii, kresbu, básničku, povolání do transportu, moták nebo upomínkový předmět, je pro sbírku velkým obohacením. Odkrývá vědeckým pracovníkům a dalším badatelům osud, vzpomínku nebo jméno osoby spojené s historií Terezína a s 2. světovou válkou a tím umožňuje vytvářet ucelenější obraz o dané době. Touto cestou bychom chtěli oslovit všechny ty z Vás, kteří máte možnost a zájem nabídnout do našich sbírek předměty vážící se k historii Terezína a 2. světové války, abyste nás o Vašich nabídkách informovali formou dopisu, telefonátu nebo e-mailu. Každou z nabídek uvítáme.

Sbírka Památníku Terezín

Databáze na našem starém webu.