GDPR (ochrana osobních údajů)

Informace o tom, jak je nakládáno s osobními údaji v rámci Památníku Terezín najdete v tomto článku. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v účinnost 25. 5. 2018.

Návštěvník jako subjekt údajů

Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovány v těchto případech:

  1. Památník Terezín uchovává záznamy z kamerových systémů po dobu nezbytně nutnou k případnému prošetření zachycené události.
  2. Vzhledem k tomu, že v rámci Památníku Terezín vykonává svoji činnost dokumentátor, který fotografuje dle potřeb aktuální stav Památníku Terezín, popř. objekty pro marketingové potřeby, existuje pro návštěvníky možnost, že budou vyfoceni v rámci prohlídky. V takovémto případě budou fotografie sloužit pro vnitřní potřeby Památníku Terezín nebo pro marketingové účely.
  3. V případě, že si návštěvník objedná prohlídku Památníku Terezín přes internet, zpracováváme jeho osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailový kontakt. V případě, že se návštěvník rozhodne uhradit vstupné převodem (na fakturu), zpracováváme i IČO návštěvníka spolu s číslem jeho bankovního účtu. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce vyplývající ze zřizovací listiny instituce vydané dne 29. 11. 2013. Uchovány jsou po dobu 5 let, jak nám ukládá skartační plán.

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Subjekt údajů má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by chtěl návštěvník využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz