Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Databáze byly vytvořeny pro vědecké a badatelské účely. Osobní údaje zde uvedené správce – Památník Terezín – zpracovává na základě veřejného zájmu. Tak mu to ukládá zřizovací listina instituce ze dne 29. 11. 2013.

Práva pamětníků jako subjektů údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že pamětník má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Pamětník má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má pamětník právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o pamětníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a pamětník o to požádá.
  • Pamětník má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů dává pamětníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Pamětník má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • V případě, že by pamětník hodlal využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz