Sbírka Památníku Terezín

Úvodní informace

Památník Terezín se specializuje na uchovávání dokladů o historii nacistických represivních zařízení na území České republiky, zejména v Terezíně a v Litoměřicích. V menší míře se zabývá dějinami Terezína před druhou světovou válkou. Jeho sbírky je možno rozdělit do čtyř okruhů: písemné doklady, obrazový materiál, trojrozměrné předměty a umělecká díla vytvořená přímo vězni, jakož i výtvarná díla poválečných a současných umělců s protiválečným zaměřením.
Shromážděné sbírky slouží ke studiu historikům Památníku, při přípravě expozic a výstav, k činnosti vzdělávacího oddělení, ale i pro bádání historiků z jiných institucí a dalších zájemců.

Základem sbírek se staly předměty získané od různých institucí a bývalých vězňů v souvislosti s budováním první muzejní expozice otevřené v květnu 1949. Především to byly dokumenty a předměty převedené z Vojenského historického ústavu. Péče o sbírky se však začala rozvíjet až v roce 1960, kdy do Památníku nastoupil odborný pracovník a byla založena první inventární kniha. Nejprve byly trojrozměrné předměty i písemné materiály spravovány jedním pracovištěm, které se později stalo základem sbírkového oddělení. V roce 1965 se od tohoto pracoviště oddělil archiv. Z něj se o tři roky později vyčlenil fotoarchiv. Archiv i fotoarchiv jsou dnes součástí dokumentačního oddělení.
Rozsah archivních sbírek není velký, protože v době, kdy se začínala rozvíjet akviziční činnost Památníku, již bylo mnoho dokladů spadajících do okruhu jeho sběratelského zájmu soustředěno v jiných archivech u nás i v zahraničí (např. Židovské muzeum v Praze, Státní ústřední archiv v Praze, Yad Vashem v Jeruzalémě).

Sbírky Památníku Terezín byly vytvořeny především z předmětů získaných darem nebo koupí od bývalých vězňů, případně jejich příbuzných, v menší míře pak převody od jiných institucí.
V posledních letech již není nárůst nových sbírkových předmětů tak vysoký. Vedle darů přibývají do sbírek předměty (převážně výtvarná díla), které jejich majitelé nabízejí Památníku Terezín ke koupi a předměty zakoupené v aukčních síních. Každý předmět, ať se jedná o fotografii, kresbu, básničku, povolání do transportu, moták nebo upomínkový předmět je pro sbírku velkým obohacením. Odkrývá vědeckým pracovníkům a dalším badatelům osud, vzpomínku nebo jméno osoby spojené s historií Terezína a s 2. světovou válkou a tím umožňuje vytvářet ucelenější obraz o dané době. Touto cestou bychom chtěli oslovit všechny ty z Vás, kteří máte možnost a zájem nabídnout do našich sbírek předměty vážící se k historii Terezína a 2. světové války, abyste nás o Vašich nabídkách informovali formou dopisu, telefonátu nebo e-mailu. Každou z nabídek uvítáme.

Ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. jsou sbírkové předměty Památníku evidovány v Centrální evidenci sbírek (CES).

Podsbírka historicko-dokumentární

Dokumentační oddělení vytváří podsbírku historicko-dokumentární, jejíž obsah je rozdělen do databáze listinného materiálu a databáze fotografického a filmového materiálu.

Databáze sestávají z evidenčních záznamů vypracovávaných ke sbírkovým předmětům na základě kritérií daných muzejními předpisy. Se zpracováním evidenčních záznamů pracovníci dokumentačního oddělení započali v roce 1977 a od roku 1998 je prováděno v elektronické podobě. Do vznikajících databází byly od roku 1998 přepisovány i starší evidenční záznamy. Elektronický přepis záznamů evidenčních karet byl dokončen v roce 2009.

Evidenční záznamy nevznikaly s perspektivou zveřejnění. Od počátku byly určeny pro odborné pracovníky muzea. Se zveřejněním se nepočítalo ani v době, kdy sbírkové předměty začaly být zpracovávány elektronicky. Hlavním cílem byl co nejrychlejší přepis záznamů, aby databáze byly využitelné v běžné praxi našich pracovníků.

V současné době probíhá kontrola jednotlivých záznamů, při níž budou odstraňovány chyby vzniklé při jejich přepisu i při samotném zpracování. Protože se jedná o činnost časově náročnou, rozhodli jsme se databáze našeho oddělení zpřístupnit v částečně neopravené podobě a umožnit tak zájemcům o studium udělat si představu o sbírkových předmětech uložených na dokumentačním oddělení Památníku Terezín již nyní.

Databáze budou průběžně doplňovány o záznamy k novým přírůstkům a budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Památníku Terezín. Do databází budou k evidenčním záznamům postupně připojovány skeny vybraných sbírkových předmětů umožňující zájemcům studium on-line.

Z důvodu ochrany autorských práv bude možno zveřejnit pouze skeny sbírkových předmětů, ke kterým má Památník Terezín práva nebo s jejichž zveřejněním souhlasí držitelé autorských práv.

Zveřejněné skeny sbírkových předmětů slouží pouze ke studijním účelům, jejich kopírování a další šíření není povoleno.

Pro badatele je k dispozici také knihovna, kde je možno prezenčně studovat odbornou literaturu. Knihovna obsahuje ke dni 31.1.2011 15360 knihovních jednotek. Oddělení sídlí v Malé pevnosti v budově tzv. Panského domu.

Zde pro vás připravujeme zbrusu novou, moderní a hlavně jednoduchou databázi historicko-dokumentární podsbírky Památníku Terezín.

Do té doby prosíme o trpělivost a odkazujeme vás na databázi na našem starém webu.

Podsbírka historicko-umělecká

Sbírkové oddělení shromažďuje především trojrozměrné předměty a umělecká díla. Patří sem předměty vztahující se k perzekuci vězňů (mučící nástroje, zbraně), k pracovnímu nasazení vězňů (výrobky z vězeňských dílen), k osobnímu vybavení (vězeňské obleky, nádobí), jakož i předměty vytvořené vězni v mimopracovní době (upomínkové předměty, kresby poezie, hudba). Ve sbírce jsou materiálově zastoupeny všechny oblasti kultury – výtvarné umění, hudba, umělecká řemesla, divadlo, literatura včetně projevů autodidaktů. Jedná se o malbu, kresby, partitury, básně a ilustrace. Významnou část tvoří doklady o kultuře v ghettu Terezín, především ucelený soubor pamětních plakátků, vypovídajících o kulturním dění v letech 1941 – 1945. Období Rakousko-Uherska, 1., ale i 2. světové války, jsou ve sbírce dále zastoupena militáriemi, uniformami, medailemi a odznaky. Poválečné období je převážně zastoupeno malbami, kresbami, plastikami, protiválečným a protifašistickým výtvarným uměním a výtvarnými díly s tématem holocaustu.
Fond sbírkového oddělení k 31.12.2010 tvořilo 12.316 inventárních čísel. Většina sbírkových předmětů je uložena v Malé pevnosti v budově Muzea Malé pevnosti, pouze výtvarná díla a notopisy umělců z terezínského ghetta jsou deponována v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezíně.

Sbírky Památníku Terezín byly vytvořeny především z předmětů získaných darem nebo koupí od bývalých vězňů, případně jejich příbuzných,  v menší míře pak převody od jiných institucí.

V posledních letech již není nárůst nových sbírkových předmětů tak vysoký. Vedle darů přibývají do sbírek předměty (převážně výtvarná díla), které jejich majitelé nabízejí Památníku Terezín ke koupi a předměty zakoupené v aukčních síních. Každý předmět, ať se jedná o fotografii, kresbu, básničku, povolání do transportu, moták nebo upomínkový předmět, je pro sbírku velkým obohacením. Odkrývá vědeckým pracovníkům a dalším badatelům osud, vzpomínku nebo jméno osoby spojené s historií Terezína a s 2. světovou válkou a tím umožňuje vytvářet ucelenější obraz o dané době. Touto cestou bychom chtěli oslovit všechny ty z Vás, kteří máte možnost a zájem nabídnout do našich sbírek předměty vážící se k historii Terezína a 2. světové války, abyste nás o Vašich nabídkách informovali formou dopisu, telefonátu nebo e-mailu. Každou z nabídek uvítáme.

Zde pro vás připravujeme zbrusu novou, moderní a hlavně jednoduchou databázi sbírek sbírkového oddělení Památníku Terezín.

Do té doby prosíme o trpělivost a odkazujeme vás na databázi na našem starém webu.

Důležité dokumenty

Badatelský list a badatelský řád ke stažení

Ochrana osobních údajů

Informace o tom, jak je nakládáno s osobními údaji v rámci Památníku Terezín (dále PT), najdete v tomto článku. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v účinnost 25. 5. 2018

Badatel jako subjekt údajů

Sbírky nacházející se ve sbírkovém a dokumentačním oddělení jsou přístupné veřejnosti. Kdokoli se na PT může obrátit a požádat o badatelskou návštěvu. Než ovšem začne bádat, je třeba vyplnit badatelský list – link – kde badatel uvede příjmení, jméno, rodné příjmení, adresu, státní občanství, číslo občanského průkazu (popř. pasu), případně název a sídlo instituce, pro kterou badatel pracuje. Na dokumentačním oddělení jsou jeho jméno a adresa zapsány také do knihy návštěv.

Pokud se na PT někdo obrátí písemným dotazem, výsledky jsou zasílány poštou či elektronickou poštou. V tom případě zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, popř. telefonní kontakt. Zažádá-li badatel o zaslání skenů dokumentů či fotografií sbírkových předmětů, pak zpracováváme tyto jeho údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, popř. informace, pro jakou instituci badatel pracuje.

Návštěvník dokumentačního oddělení požadující informace o věznění se zapisuje do knihy návštěv, kde uvede jméno, příjmení a adresu.

Veškeré osobní údaje zpracováváme z důvodu ochrany sbírek, jak PT ukládá muzejní zákon č. 122/2000 Sb.

Žadatel o reprodukci sbírkových předmětů

Se zájemci o reprodukci sbírkových předmětů je sepsána smlouva, kde žadatel uvádí jméno, příjmení a adresu. V případě, že žadatel zastupuje instituci, pak smlouva obsahuje adresu instituce. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu dle muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Dárce, prodávající

V případě, že se někdo rozhodne darovat nebo prodat PT dokument nebo jiný předmět do sbírkového fondu, je s ním sepsána darovací či kupní smlouva, jejíž součástí je jméno, příjmení, adresa, datum narození (dárce) nebo číslo občanského průkazu (prodávající). Tyto údaje jsou zpracovány na základě veřejného zájmu a dále zpracovány na základě muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Autor, dědic autorských práv

S autory nebo dědici autorských práv sbírkových předmětů, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, je uzavírána smlouva o udělení oprávnění k dalšímu užití díla, jejíž součástí je jméno, příjmení a adresa.

Vypůjčitel

Se žadatelem o výpůjčku ze sbírkového fondu je uzavírána smlouva, jejíž součástí je název instituce, adresa, jméno a příjmení zástupce instituce, a dále jméno, příjmení a číslo občanského průkazu přebírající osoby. V dotazníku k výstavním prostorám je navíc uvedeno jméno, příjmení, e-mailová adresa a popř. telefonní číslo na osobu, která výpůjčku zajišťuje. Smlouva je uzavřena podle § 2193 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto údaje jsou zpracovány na základě veřejného zájmu a dále zpracovány na základě muzejního zákona č. 122/2000 Sb.

Všechny shora uvedené dokumenty podléhají příslušným skartačním lhůtám dle skartačního plánu Památníku Terezín.

 

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – Památníku Terezín získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce – Památník Terezín bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Památníku Terezín zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
  • Subjekt údajů má právo, aby správce – Památník Terezín v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů přímo v Památníku Terezín a nebo u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V případě, že by chtěl subjekt údajů využít některého ze svých práv vyplývajících z Nařízení, nechť nás kontaktuje na adrese: pamatnik@pamatnik-terezin.cz